سرویس های اختصاصی

سرویس های اختصاصی منطقه مخابرات خراسان شمالی

کدهای 4 و 5 رقمی 

لینک E1-PRI

سرویس فیبر نوری