سرویس های دیتای تجاری و اختصاصی

کدهای 4 و 5 رقمی 

لینک E1-PRI

سرویس فیبر نوری

سرویس های دیتا