ارتباط با ما

 

 

دفتر مرکزی خدمات مشتریان مخابرات منطقه خراسان شمالی :

بجنورد - چهارراه مخابرات 

تلفن : 05832233490 - 05832233492

 

مرکز خدمات مشترکین اسفراین : میدان امام خمینی - ابتدای خیابان طالقانی - اداره مخابرات اسفراین  

تلفن تماس : 05837238888

مرکز خدمات مشترکین مانه و سملقان : میدان ارشاد - بلوار پاسداران - اداره مخابرات مانه و سملقان

تلفن تماس : 05832924000

مرکز خدمات مشترکین شیروان : میدان انقلاب - اداره مخابرات شیروان

تلفن تماس : 05836230000

مرکز خدمات مشترکین فاروج : بلوار امام رضا - اداره مخابرات فاروج

تلفن تماس : 05836422112

مرکز خدمات مشترکین گرمه : میدان امام علی - اداره مخابرات گرمه

تلفن تماس : 05832502299

مرکز خدمات مشترکین جاجرم : بلوار امام رضا - جنب تامین اجتماعی - اداره مخابرات جاجرم

تلفن تماس : -