آمار فعالیت و عملکرد

عملکرد شاخص های مخابراتی استان خراسان شمالی پس از خصوصی سازی  
 
شاخص واحد شمارش آبان ۸۸ پایان مهر ماه درصد رشد پس از خصوصی سازی (درصد)
 
( ابتدای خصوصی سازی)
تلفن های منصوبه شماره ۲۶۳۳۲۶ ۲۹۷۹۶۶ ۱۳.۲
تلفن های مشغول بکار شماره ۲۱۳۸۴۷ ۲۶۶۱۸۷ ۲۴.۵
ضریب نفوذ تلفن ثابت درصد ۲۵.۶ ۲۸.۸ ۱۲.۵
فیبرنوری کیلومتر ۲۷۶۸ ۳۲۸۲ ۱۸.۶

 

عملکرد سال ۹5 شرکت مخابرات استان خراسان شمالی در شاخص های مهم مخابراتی
 
شاخص واحد شمارش عملکرد سال ۹5    
تلفن های منصوبه شماره ۰    
تلفن های مشغول بکار شماره ۳۳۹۳    
افزایش ضریب نفوذ تلفن ثابت درصد ۰.۱    
مشترکین عضو شده در خدمات الکترونیک مشترک